کشتی کج این وبلاگ توسط امیر جعفری کنترل میشود برای نویسندگی در این سایت به این ادرس ایمیل بزنید amir.jafary4@gmail.com http://wwepersiaone.mihanblog.com 2018-12-13T16:35:08+01:00 text/html 2012-03-29T14:03:18+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary HACKED! http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3183 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><br><br>This Page Hacked by Silent Boys<br><br>....Bye .....Byeeeeeee..<br></font> </div> text/html 2012-03-29T14:01:38+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary HACKED! http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3182 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><br><br>This Page Hacked by Silent Boys<br><br>....Bye .....Byeeeeeee..<br></font> </div> text/html 2012-03-26T08:02:47+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary link box http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3181 <br><script language="javascript" type="text/javascript">document.write ('<center><ifr');document.write ('ame width="468" height="450"src="http://box.yoyofun.ir" style="border: 0px;"');document.write (' frameborder="0" scrolling="auto"></ifr');document.write ('ame>');</script> text/html 2012-03-25T13:33:46+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary بهترین سایت تبلیغات http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3165 <p style="text-align: right;"><strong>صــاحبان ســایت ها و وبــلاگ ها ســــلام </strong></p> <div style="text-align: right;"><img src="http://www.clicktala.com/imag/tik2.gif" height="9" width="9"></div> <p style="text-align: right;"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9"> اگر به دنبال کسب درآمد مطمئن و منصفانه از سایت یا وبلاگ خود هستید </p> <p style="text-align: right;"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9"> اگر از سیــستم های کلیکی و همــکاری در فروش و ... رضایتی ندارید </p> <p style="text-align: right;"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9">اگر میخواهید یک سیستم بینظیر کــسب درآمد را تجربه کنید </p> <p style="text-align: right;"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9"> اگر با وجود بازدیدکننده کم مشتاق درآمد عالی هستید </p> <p style="text-align: right;"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9">اگر حــتی روزانه یــک بازدیــدکننده هم دارید!!!</p> <p style="text-align: right;"> </p> <div style="text-align: right;"><strong> <a href="http://clicktala.com/page-customer_signup.html"> <img src="http://www.clicktala.com/imag/tik.gif" height="9" width="9">همینـــــ الانــــ عضو کلیکــــ طلا شویدـ </a></strong><br><strong></strong></div><strong><br>من پیشنهاد میكنم حتما از كلیك طلا استفاده كنید<br></strong> text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Undertaker Wallpapers http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3177 <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="images/uploads/HX 2(1).jpg" /></p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><b style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#333333" style="font-size: 8pt; "><span lang="fa" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "> text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Triple H Vs Ric Flair Survivor Series 2005 LMS http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3176 <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/MhQmx.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Undertaker Wallpapers http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3172 <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="images/uploads/HX 2(1).jpg" /></p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><b style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#333333" style="font-size: 8pt; "><span lang="fa" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "> text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Triple H Vs Ric Flair Survivor Series 2005 LMS http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3171 <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/MhQmx.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary power25 پاور 25 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3168 <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7337013973/Power_25_banner1.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" /></p> <p> برای مشاهده پاور 25 <font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt">March 24, 2012</span></font> به <span style="color:#b22222;">ادامه مطلب</span> بروید</p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.ir text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary معین - زندگی http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3167 <p style="text-align: center;"> <font color="#000000">اجرای جدید و فوق العاده زیبای<strong> معین</strong> به نام <strong>زندگی</strong><br /> <br /> ( به همراه تبریک نوروزی معین )</font></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7337027632/13326162661.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" /></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جهت دانلود اين اهنگ&nbsp; زيبا&nbsp; به </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه ی مطلب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مراجعه فرمایید.</span></span></span> (هاست اختصاصي )</p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.ir text/html 2012-03-25T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary محسن يگانه - تقاص http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3166 <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای <strong>محسن یگانه</strong> به نام <strong>تقاص</strong><br /> <br /> آهنگ و ترانه : محسن یگانه - تنظیم : شهاب اکبری </span></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7337040428/moh3en_yegane_wweparsi_ir.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" /></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جهت دانلود اين اهنگ&nbsp; زيبا&nbsp; به </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه ی مطلب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مراجعه فرمایید.</span></span></span> (هاست اختصاصي )</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.ir text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Rock Vs Goldberg Backlash 2003 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3180 <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/GNgLM.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><b style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#333333" style="font-size: 8pt; "><span lang="fa" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary WWE Power 25 , 2012.03.24 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3179 <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: center; "> <img alt="http://up-xwwe.tk/uploads/13319970971.jpg" src="http://up-xwwe.tk/uploads/13319970971.jpg" /></p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Undertaker Vs Kurt Angle Vs The Rock Vengeance 2002 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3178 <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/irmwR.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Rock Vs Goldberg Backlash 2003 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3175 <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/GNgLM.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><b style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#333333" style="font-size: 8pt; "><span lang="fa" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary WWE Power 25 , 2012.03.24 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3174 <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: center; "> <img alt="http://up-xwwe.tk/uploads/13319970971.jpg" src="http://up-xwwe.tk/uploads/13319970971.jpg" /></p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary The Undertaker Vs Kurt Angle Vs The Rock Vengeance 2002 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3173 <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://up-hardwrestling.tk/images/irmwR.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: tahoma; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-style: initial; border-color: initial; text-align: justify; "> <span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><font color="#585858" style="font-family: tahoma; "><b style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><span style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 12px; "><span lang="FA" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); "> text/html 2012-03-24T07:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Extreme Rules 2010 - Batista Vs John Cena http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3169 <p style="text-align: center;"> Extreme Rules 2010 - Batista Vs John Cena</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7336621826/wwe_John_Cena_Vs_Batista_by_DecadeofSmackdownV2.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" /></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>دانلود مسابقه ي زيبايه باتيستا&nbsp; در برابر جان سينا ( اكستريم رولز)</strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جهت دانلود اين&nbsp; مسابقه ي&nbsp; زيبا&nbsp; به </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه ی مطلب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مراجعه فرمایید.</span></span></span></p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.ir text/html 2012-03-20T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary اخبار جدید کشتی کج(تصادف کردن جان سینا) http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3170 <p style="text-align: center;"> <img alt="WWEPARSI.IR" src="http://s2.picofile.com/file/7333996555/SAEED_SAEED_SAEED_SAEED_SAEED.jpg" style="width: 500px; height: 306px;" /></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>جدیدترین اخبار کشتی کج(تصادف جان سینا):</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جهت مشاهده اخبار به </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه ی مطلب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مراجعه فرمایید.</span></span></span></p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.ir text/html 2012-03-10T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary دانلود مسابقه ی زیبای کالی و فینلی در آرماگدون 2008 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3159 <p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">&nbsp;<img alt="wweparsi.vcp.ir" src="http://s2.picofile.com/file/7324551826/dssd.jpg" /></span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"><strong>دانلود مسابقه ی زیبا و قدیمی بین فینلی و کالی در آرماگدون 2008:</strong></span></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">جهت دانلود این مسابقه ی زیبا به</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"> </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">ادامه ی مطلب </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">مراجعه فرمایید.</span></span></p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.xgig.ir text/html 2012-03-10T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary آهنگ جدید علی عبدالمالکی بازم دلم گرفته http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3158 <div align="center"> آهنگ جدید و فوق العاده زیبا <strong>علی <a href="http://www.narinmusic.com/modules.php?name=News&file=tags&tags=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C">عبدالمالکی</a></strong> به نام<font color="#0000ff"><strong> بازم دلم گرفته</strong></font> , با 3 کیفیت متفاوت . . .<br /> <br /> <font color="#ff0000"> </font><font color="#ff0000">l تنظیم : علی عبدالمالکی - میکس و مسترینگ : امیر حیدری - گیتار : بهنام حکیم l</font></div> <div align="center"> <img alt="wweparsi" src="http://s1.picofile.com/file/7324619993/sdCdcv.jpg" /></div> <div align="center"> <p style="text-align: right;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"><strong>دانلود اهنگ جديد غلي عبدالمالكي</strong></span></span> : هاست اختصاصي سايت</p> <p style="text-align: right;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">جهت</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"> </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">ادامه ی مطلب </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">مراجعه فرمایید.</span></span></p> </div> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.xgig.ir text/html 2012-03-10T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary دانلود مسابقات سامراسلم سال 2011 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3157 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7324628274/dsafdgc.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>دانلود مسابقات سامراسلم سال 2011 :</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جهت دانلود مسابقات سامر اسلم 2011 به </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه ی مطلب</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مراجعه فرمایید.</span></span></p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.xgig.ir text/html 2012-03-10T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary دانلود تصاویر و نتایج مسابقات اسمکدان 9 مارس 2012 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3156 <p style="text-align: center;"> <img alt="wweparsi" src="http://s1.picofile.com/file/7324661498/89221020325715326665.png" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="wweparsi" src="http://s2.picofile.com/file/7324663010/zvcxzvxzC.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>دانلود تصاویر و نتایج مسابقات دبلیو دبلیو ای فرایدی نایت اسمکدان 9 مارس 2012:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در مسابقات دبلیو دبلیو ای فرایدی نایت اسمکدان این هفته ی که در تاریخ 9 مارس 2012 برگزار شد شش مسابقه ی زیبا و دیدنی انجام شد.در اولین مسابقه سانتینو مارلا در برابر جک سواگر قرار گرفت.در دومین مسابقه ایزیگیل جکسون در برابر مارک هنری قرار گرفت.در سومین مسابقه که یک مسابقه ی تگ تیم مچ بود اپیکو و پریمو در برابر کوفی کینگستن و آرتروث قرار گرفتند.در چهارمین مسابقه درومک اینتایر در برابر هورسواگل قرار گرفت.در پنجمین مسابقه تدی لانگ در برابر جان لورینایتیس قرار گرفت. و در اخرین مسابقه ی این هفته ی اسمکدان که یک مسابقه ی تگ تیم مچ شش نفره بود رندی اورتن و بیگشو و شیمس در برابر کودی رودز و د میز و دنیل برایان قرار گرفتند.جهت دانلود تصاویر و همچنین مشاهده ی نتایج کوتاه مسابقات این هفته ی دبلیو دبلیو ای فرایدی نایت اسمکدان به</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> ادامه ی مطلب </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مراجعه فرمایید.</span></span></p> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.xgig.ir text/html 2012-03-10T08:30:00+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Masoud Saeedi - Ghesmat http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3155 <p style="text-align: center;"> <font color="#000000">آهنگ جديد و فوق العاده زيبای مسعود سعيدی به نام قسمت ؛ با كيفيت 128 ...Exclusive </font><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"> ( ترانه سرا ، آهنگساز ، تنظيم كننده : رامين كسرايی / ميكس و مسترينگ : شاهرخ شريفی )</span><br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="http://dl-wweparsi.xgig.ir/uploads/13313999511.jpg" src="http://dl-wweparsi.xgig.ir/uploads/13313999511.jpg" /></p> <div align="center"> <p style="text-align: right;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"><strong>دانلود اهنگ جديد مسغود سعيدي</strong></span></span>:</p> <p style="text-align: right;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">جهت</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"> </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">ادامه ی مطلب </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;">مراجعه فرمایید.</span></span></p> </div> <br><br>منبع:<br>http://wweparsi.xgig.ir text/html 2012-01-31T09:06:41+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary OldMatch The Rock Vs Goldberg http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3141 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><img src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280167481.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font><ul style="text-align: right;"><li>دانلود مسابقه دراک مقابل گلدبرگ در پی پر ویو&nbsp; blacklash سال 2003<font size="2"> </font></li></ul><font color="#6633ff"><br>[ جهت دانلود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ]<br><br></font><font color="#6633ff"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102);">3gp افزوده شد</span></font><font color="#6633ff"><br><br></font></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com text/html 2012-01-31T09:06:41+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary OldMatch The Rock Vs Goldberg http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3126 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><img src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280167481.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font><ul style="text-align: right;"><li>دانلود مسابقه دراک مقابل گلدبرگ در پی پر ویو&nbsp; blacklash سال 2003<font size="2"> </font></li></ul><font color="#6633ff"><br>[ جهت دانلود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ]<br><br></font><font color="#6633ff"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102);">3gp افزوده شد</span></font><font color="#6633ff"><br><br></font></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com text/html 2012-01-31T08:16:45+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Wresler's Present iN Elimination Chamber Raw Live On P.P.V http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3142 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280181801.jpg" alt=""><br><br><div style="text-align: right; "><span style="color: rgb(51, 0, 153);">مشخص شدن افراد المنشن چمبر راء </span><br>به<span style="color: rgb(51, 51, 51);">گفته ی جان لورینایتیس افراد شرکت کننده در المنشن چمبر راء در پی پر ویو ( Elimination Chamber ) عبارتند از :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سی ام پانک ( قهرمان WWE ) ، آرتروث ، دمیز ، کریس جریکو ، کوفــــــــی کینگستون ، دالف زیگلر.</span><br></div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تصمیم عجیبی است که افرادی مانند جان سینا ، کین در این مسابقه حضور ندارند و استارانی مانند زیگلر ، آرتروث ، کوفی کینگستن حضور دارند ! و این خبر قطعی است. باید منتظر لیست افراد شرکت کننده در المنشن چمبر اسمکدان بود که از طرف تئودور(تدی) لانگ اعلام خواهد شد.</span><br></div></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com text/html 2012-01-31T08:16:45+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Wresler's Present iN Elimination Chamber Raw Live On P.P.V http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3127 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280181801.jpg" alt=""><br><br><div style="text-align: right; "><span style="color: rgb(51, 0, 153);">مشخص شدن افراد المنشن چمبر راء </span><br>به<span style="color: rgb(51, 51, 51);">گفته ی جان لورینایتیس افراد شرکت کننده در المنشن چمبر راء در پی پر ویو ( Elimination Chamber ) عبارتند از :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سی ام پانک ( قهرمان WWE ) ، آرتروث ، دمیز ، کریس جریکو ، کوفــــــــی کینگستون ، دالف زیگلر.</span><br></div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تصمیم عجیبی است که افرادی مانند جان سینا ، کین در این مسابقه حضور ندارند و استارانی مانند زیگلر ، آرتروث ، کوفی کینگستن حضور دارند ! و این خبر قطعی است. باید منتظر لیست افراد شرکت کننده در المنشن چمبر اسمکدان بود که از طرف تئودور(تدی) لانگ اعلام خواهد شد.</span><br></div></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com text/html 2012-01-31T07:13:24+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Download Video WWE Monday Night Super Show Raw 2012.01.30 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3143 <div style="text-align: center;"><img src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280102281.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانلود مسابقات ماندی نایت شوپر شو راء ......................... WWE Monday NightRaw 30 January Video</span><br></div><div>در این شوی راء ، مسابقات بسیار زیبایی صورت گرفت ولی مهمتر از همه انان همانطور که در مطالب قبلی به ان اشاره کردیم و در عکس همین مطلب میتوانید ببینید اسوره دنیای کشتی کج به میادین بازگشت و ... هم اکنون میتوانید این شو را با تمامی فرمت های مناسب از جمله MP4 &nbsp;, AVI , MKV , RMVB , 3GP از سایت ایکس دبلیو دریافت کنید . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...<br><br><span style="color: rgb(51, 0, 153);">آپدیت : فرمت های Avi & MP4 & Rmvb اضافه شدند.</span><br></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">آپدیت : فرمت 3GP به صورت مسابقه به مسابقه اضافه شد.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">[ جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ]<br><br></font></div></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com text/html 2012-01-31T07:13:24+01:00 wwepersiaone.mihanblog.com amir jafary Download Video WWE Monday Night Super Show Raw 2012.01.30 http://wwepersiaone.mihanblog.com/post/3128 <div style="text-align: center;"><img src="http://up-xwwe.tk/uploads/13280102281.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانلود مسابقات ماندی نایت شوپر شو راء ......................... WWE Monday NightRaw 30 January Video</span><br></div><div>در این شوی راء ، مسابقات بسیار زیبایی صورت گرفت ولی مهمتر از همه انان همانطور که در مطالب قبلی به ان اشاره کردیم و در عکس همین مطلب میتوانید ببینید اسوره دنیای کشتی کج به میادین بازگشت و ... هم اکنون میتوانید این شو را با تمامی فرمت های مناسب از جمله MP4 &nbsp;, AVI , MKV , RMVB , 3GP از سایت ایکس دبلیو دریافت کنید . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...<br><br><span style="color: rgb(51, 0, 153);">آپدیت : فرمت های Avi & MP4 & Rmvb اضافه شدند.</span><br></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">آپدیت : فرمت 3GP به صورت مسابقه به مسابقه اضافه شد.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff">[ جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ]<br><br></font></div></div><br><br>منبع:<br>http://mehrdadthunder20.mihanblog.com